6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN GETİRDİKLERİ

İşveren : Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır . ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 3/ğ)

Bünyesinde sigortalı 1 işçi dahi çalıştıran kişi işverendir ve 6331 sayılı kanuna tabiidir.

BU KANUN ÇERÇEVESİNDE İŞ VERENİN SORUMLULUKLARI :

 • Risk Analizi Yaptırmak
 • Acil Eylem Planı Yaptırmak
 • Çalışanlara İş Güvenliği Eğitimi Aldırmak
 • Çalışma Alanında İSG Mevzuatında Yer Alan İş Güvenliği Tedbirlerini Alarak Sağlıklı ve Güvenli Bir Çalışma Ortamı Oluşturmak.

Bu yükümlülükler çalışan sayısı ve tehlike sınıfı gözetmeksizin tüm işverenler için 01 Ocak 2014 tarihinde başlamıştır.

BAŞLICA CEZALAR :

 1. Risk Analizi Yaptırmamak : 3361 TL ( Aykırılığın devam ettiği her ay için 5041 TL )
 2. İSG Eğitimi Aldırmamak : 1120 TL ( Her çalışan için )
 3. Acil Eylem Planı Yaptırmamak : 1120 TL (Aykırılığın devam ettiği her ay için 1120 TL)
 4. Güvenli ve Sağlıklı Bir Çalışma Ortamı Oluşturmamak : 2240 TL (Her bir eksiklik için)
 5. Yükümlülüğü Başlayan İş Yerlerinde İSG Uzmanı Çalıştırmamak : 5601 TL / ay
 6. Yükümlülüğü Başlayan İş Yerlerinde İş Yeri Hekimi Çalıştırmamak : 5601 TL / ay

ISG UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ

50 Kişiden Az Çalışanı Olan :

Çok Tehlikeli İşyerleri:01.01.2014
Telikeli İşyeri:01.01.2014
Az Tehlikeli İşyerleri:01.07.2016
50 Kişiden Fazla Çalışanı Olan :

Çok Tehlikeli İşyerleri:01.01.2013
Tehlikeli İşyerleri:01.01.2013
Az Tehlikeli İşyerleri:01.01.2013
Halihazırda devam eden denetimler ve İSG KATİP programı üzerinden İSG Sözleşmesi yapmayan firmalar net bir şekilde belirlendiği için yükümlülüğü başlayan işyerlerinin biran önce İSG Hizmeti alması gerekmektedir.

Detaylı bilgi ve ücretsiz yerinde tespit için irtibat kurunuz.

İş Güvenliği Danışmanlığı

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

İşyeri Hekimliği

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak

Risk Analizi ve Risk Yönetimi

İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;

 • Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,
 • Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,
 • İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,
 • Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,
 • Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,
çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

İş Güvenliği Eğitimleri

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir;

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

Yangın Güvenliği

 • Yangın çıkması muhtemel yerler belirlenir.
 • Yangınla mücadele malzemeleri standartlara uygun olarak seçilir.
 • Acil kaçış yolları belirlenerek gerekli levhalarla işaretlenir.
 • Yangınla mücadele malzemelerinin tamamı periyodik olarak kontrol edilir.
 • Acil kaçış yollarının ve yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu "Acil Kaçış Planı" hazırlanması sağlanır.

Acil Durum Eylem Planları

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

 • Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,
 • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
 • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,
 • Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,
 • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak, öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

Sağlık Taraması ve Sağlık Raporu

 • Akciğer Grafisi
 • Odiometri (İşitme Testi)
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Portör Muayenesi
 • Aşılar
 • Laboratuvar Tetkikleri
 • Kan sayımı (Hemogram)
 • Tam idrar tahlili
 • Karaciğer fonksiyon testleri (Ast,Alt,Ggt)
 • Böbrek fonksiyon testleri (Üre,Kreatinin)
 • Hepatit B testi
 • Serolojik tetkikler
 • İdrarda /kanda kurşun, toluen, feneol
 • Vanil mandelik asit
 • Hipurik asit. v.b.

Periyodik Kontroller

 • Elektrik ve Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma ve iletme makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

Bir sorum var ya da özel bir teklif istiyorum!

Tıkla Ara: 0850 333 69 52

Tıkla Ara: 0212 709 68 52

Tıkla Ara: 0554 714 90 16